งานตรวจนับเชื้อเพลิงคงคลัง โดยการคำนวณ : บริษัท บีเอ็มพี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

บริษัท บีเอ็มพี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

โรงไฟฟ้าชีวมวล  อำเภอวัดสิงห์  จังหวัดชัยนาท