งานออกแบบโรงคัดแยกและผลิตเชื้อเพลิงขยะขนาด 120 ตัน/วัน

โรงคัดแยกและผลิตเชื้อเพลิงขยะขนาด 120 ตัน/วัน

RDF ที่ผลิตได้ 44 ตัน/วัน ความชื้น 25% ค่าความร้อน 4,500 Kcal/kg.