งานออกแบบโรงไฟฟ้าขยะจากขยะชุมชนขนาด 200 ตัน/วัน

โรงไฟฟ้าขยะจากขยะชุมชนขนาด 200 ตัน/วัน

เป็นแบบผสมผสานระหว่าง AD+Incinerator Gross

Output 3.625MW; Net Output 3.0MW