งานที่ปรึกษาด้านวิศวกรรม เพื่อปฏิบัติงานในฐานะผู้จัดการโครงการ สำหรับพัฒนาโครงการเกี่ยวกับพลังงานด้านต่างๆ : บริษัท เอส ที เอฟ อี จำกัด

บริษัท เอส ที เอฟ อี จำกัด

388  อาคารเอส.พี.  ชั้น2  ถนนพหลโยธิน  แขวงสามเสนใน  เขตพญาไท

กรุงเทพมหานคร  10400