งาน SCADA + PLC ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร : เทศบาลตำบลสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร

เทศบาลตำบลสูงเนิน อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา